Resultaten Enquête Players 1st

Resultaten Enquête Players 1st

In de eerste maanden van dit jaar heeft Golfclub Grevelingenhout een enquête gehouden onder haar leden. De resultaten zijn vorige week – via videoconferentie- gepresenteerd aan de nieuwe gezamenlijke besturen en de STAK. De belangrijkste onderdelen van de presentatie kunt u hier vinden. Hieronder volgt een toelichting daarop en een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Bijna 70 % van de leden heeft de moeite genomen de enquête in te vullen. Dezelfde enquête is eerder al door circa 80 golfclubs in Nederland uitgevoerd. De gemiddelde respons daarbij was 35 %. De respons van de leden van de Grevelingenhout is dus twee keer zo hoog. Dit kan worden opgevat als een hoge betrokkenheid met het wel en wee van de Club. Wij willen nogmaals alle deelnemers van harte bedanken voor hun medewerking.

Een specifiek onderdeel van de enquête betrof de zogenaamde ‘aanbevelingsvraag’: “Hoe waarschijnlijk is het dat u Grevelingenhout zou aanbevelen aan een vriend of collega?”. Deze vraag is ook in allerlei andere dienstverlenende branches een veelgebruikte benadering van de klanttevredenheid. De resulterende indicator, de zogenaamde Net Promoter Score (NPS) kan daarom inmiddels als betrouwbaar beschouwd worden. De tevredenheid van de leden scoort in zijn algemeenheid zeer goed en bevindt zich op hetzelfde niveau als de bij de gemiddelde golfclub in Nederland.

De aanbevelingsvraag is ook gesteld voor de horeca en de golf pro.  De horeca scoort met deze methode een onvoldoende. Interessant is dat dit blijkbaar ook het geval is bij heel veel andere golfclubs, alhoewel in minder ernstige mate dan bij de Grevelingenhout. De golf pro scoort goed, maar lager dan het gemiddelde in Nederland.

Voor de diverse dienstgebieden van de golfclub is in de enquête meer gedetailleerd naar de waardering van een aantal deelaspecten gevraagd. Tevens bestond de mogelijkheid commentaar en aanbevelingen te geven. In totaal werden 234 opmerkingen achtergelaten, waarbij ook een groot gedeelte (circa 40 %) van deze mensen bereid was daarbij uit de anonimiteit te treden.

  • Het belangrijkste onderdeel – de golfbaan- scoort gemiddeld het rapportcijfer 7,5 en ligt ook daarmee exact op het gemiddelde van Nederland.
  • Het verenigingsleven scoort een 7,6, waarbij vooral de gastvrijheid en goede informatievoorziening opvallen. Een aandachtspunt lijkt de aansluitingsmogelijkheid van de nieuwe leden.
  • De horeca scoort in de breedte te laag. Ondanks een prima waardering voor de bediening en de service worden de kwaliteit van het eten en de algemene prijs/kwaliteit verhouding duidelijk lager gewaardeerd dan dit bij andere golfclubs het geval is.
  • De golf pro scoort met een 7,7 goed. Met name op de technische aspecten is de waardering hoog. Iets lager scoren de ‘zachte’ aspecten van de golftraining zoals de betrokkenheid, inspiratie en motivatie.
  • De receptie en het secretariaat scoren met een 8,3 zeer goed. Niet alleen de gastvrijheid, maar ook de kwaliteit van de service worden zeer hoog gewaardeerd.
  • Het clubhuis en de golfshop worden goed gewaardeerd. Toch zijn er bij het clubhuis veel opmerkingen gemaakt welke vooral betrekking hebben op de ‘gedateerdheid’ van de diverse onderdelen.
  • De waardering voor de tarieven en de producten is met een 7,7 goed.
  • De waardering voor het bestuur is met een 7,3 voldoende. Echter, ten tijde van de enquête zijn er veel opmerkingen achtergelaten die de frictie binnen het bestuur zwaarwegend negatief beoordeelden.

Naast de waardering voor de Club biedt de enquête ook enig inzicht in het profiel van het ledenbestand. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij betreft de zogenaamde loyaliteitsvraag. Daaruit blijkt dat ten tijde van de enquête bijna de helft van onze leden twijfelde of ze over twee jaar nog wel lid zouden zijn.  Als belangrijkste reden daarvoor werden leeftijd en gezondheid genoemd. Dit ‘vergrijzingseffect’ zien we ook bij de andere golfclubs in Nederland, zij het in iets mindere mate.

De gezamenlijke besturen gaan met de resultaten aan de slag en zullen deze meenemen in zowel de algemene beleidsvorming als het actuele pakket van maatregelen.

Tot slot: Het hoeft natuurlijk geen betoog dat de coronacrisis alles in een ander licht stelt, ook de resultaten van deze enquête. Laten we hopen dat we binnen niet al te lange tijd toch weer op een gezonde en plezierige manier met elkaar van het golfspel op onze golfbaan zullen kunnen genieten.

Kees van Burg
Jack van der Werf

 

 

 

Terug naar het overzicht